Trở về
Additional

Additional

(adj)
Anh
əˈdɪʃənl
Mỹ
əˈdɪʃənl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Additional" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Additional" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
l
leg/leg/
love/lʌv/