Trở về
Bordered

Bordered

(v)
Anh
ˈbɔːdərd
Mỹ
ˈbɔːdərd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Bordered" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Bordered" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/