Trở về
Night sky

Night sky

(n)
Anh
naɪt skaɪ
Mỹ
naɪt skaɪ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Night sky" theo giọng Anh
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
eye//
five/fv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Night sky" theo giọng Mỹ
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
eye//
five/fv/