Trở về
Holds the record

Holds the record

(v)
Anh
həʊldz ðə ˈrɛkɔːd
Mỹ
hoʊldz ðə ˈrɛkərd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Holds the record" theo giọng Anh
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Holds the record" theo giọng Mỹ
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/