Trở về
Changes

Changes

(n)
Anh
ˈʧeɪnʤɪz
Mỹ
ˈʧeɪnʤəz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Changes" theo giọng Anh
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Changes" theo giọng Mỹ
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/