Trở về
Inventions

Inventions

(n)
Anh
ɪnˈvɛnʃənz
Mỹ
ɪnˈvɛnʃənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Inventions" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Inventions" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/