Trở về
Densities

Densities

(n)
Anh
ˈdɛnsɪtiz
Mỹ
ˈdɛnsətiz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Densities" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Densities" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/