Trở về
Canadians

Canadians

(n)
Anh
kəˈneɪdiənz
Mỹ
kəˈneɪdiənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Canadians" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Canadians" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/