Trở về
Endlessly

Endlessly

(adv)
Anh
ˈɛndlɪsli
Mỹ
ˈendləsli
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Endlessly" theo giọng Anh
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Endlessly" theo giọng Mỹ
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/