Trở về
Rely on

Rely on

(v)
Anh
rɪˈlaɪ ɒn
Mỹ
rɪˈlaɪ ɔn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rely on" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rely on" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/