Trở về
Orders

Orders

(n)
Anh
ˈɔːdəz
Mỹ
ˈɔrdərz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Orders" theo giọng Anh
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Orders" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/