Trở về
Playoff

Playoff

(n)
Anh
ˈpleɪ.ɒf
Mỹ
ˈpleɪ.ɑːf
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Playoff" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
f
find/faɪnd/
iff/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Playoff" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
f
find/faɪnd/
iff/