Trở về
Artificial

Artificial

(adj)
Anh
ˌɑːtɪˈfɪʃl
Mỹ
ˌɑːrtɪˈfɪʃl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Artificial" theo giọng Anh
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Artificial" theo giọng Mỹ
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/