Trở về
Solid

Solid

(adj)
Anh
ˈsɒlɪd
Mỹ
ˈsɑːlɪd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Solid" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Solid" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/