Trở về
Rainfall

Rainfall

(n)
Anh
ˈreɪnfɔːl
Mỹ
ˈreɪnfɔːl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rainfall" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rainfall" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
l
leg/leg/
love/lʌv/