Trở về
Countless

Countless

(adj)
Anh
ˈkaʊntləs
Mỹ
ˈkaʊntləs
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Countless" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Countless" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/