Trở về
Formulas

Formulas

(n)
Anh
ˈfɔːmjʊləz
Mỹ
ˈfɔrmjələz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Formulas" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Formulas" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/