Trở về
Visibility

Visibility

(n)
Anh
ˌvɪzəˈbɪləti
Mỹ
ˌvɪzəˈbɪləti
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Visibility" theo giọng Anh
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Visibility" theo giọng Mỹ
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/