Trở về
Coding

Coding

(v)
Anh
ˈkəʊdɪŋ
Mỹ
ˈkoʊdɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Coding" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Coding" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/