Trở về
Wing

Wing

(n)
Anh
wɪŋ
Mỹ
wɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Wing" theo giọng Anh
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Wing" theo giọng Mỹ
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/