Trở về
Breakthrough

Breakthrough

(n)
Anh
ˈbreɪkθruː
Mỹ
ˈbreɪkθruː
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Breakthrough" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/
blue/bl/
two/t/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Breakthrough" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
r
red/red/
try/traɪ/