Trở về
United states

United states

(n)
Anh
jʊˈnaɪtɪd steɪts
Mỹ
juˈnaɪtəd steɪts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "United states" theo giọng Anh
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "United states" theo giọng Mỹ
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
u
blue/blu/
two/tu/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/