Trở về
Scientists

Scientists

(n)
Anh
ˈsaɪəntɪsts
Mỹ
ˈsaɪəntɪsts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Scientists" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Scientists" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/