Trở về
Hotter

Hotter

(adj)
Anh
ˈhɒtə
Mỹ
ˈhɑtər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Hotter" theo giọng Anh
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Hotter" theo giọng Mỹ
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/