Trở về
Employs

Employs

(v)
Anh
ɪmˈplɔɪz
Mỹ
ɛmˈplɔɪz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Employs" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Employs" theo giọng Mỹ
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/