Trở về
Affiliates

Affiliates

(n)
Anh
əˈfɪlɪeɪts
Mỹ
əˈfɪliəts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Affiliates" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Affiliates" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/