Trở về
Ipod

Ipod

(n)
Anh
ˈaɪ.pɒd
Mỹ
ˈaɪ.pɑːd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ipod" theo giọng Anh
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ipod" theo giọng Mỹ
eye//
five/fv/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/