Trở về
Landfill

Landfill

(n)
Anh
ˈlændfɪl
Mỹ
ˈlændfɪl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Landfill" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Landfill" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
f
find/faɪnd/
iff/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/