Trở về
Power forward

Power forward

(n)
Anh
ˈpaʊə ˈfɔːwəd
Mỹ
ˈpaʊər ˈfɔrwərd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Power forward" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
now/n/
out/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Power forward" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
now/n/
out/t/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/