Trở về
Cord

Cord

(n)
Anh
kɔːd
Mỹ
kɔːrd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Cord" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Cord" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/