Trở về
Adoption

Adoption

(n)
Anh
əˈdɒpʃn
Mỹ
əˈdɑːpʃn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Adoption" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
p
pet/pet/
map/mæp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Adoption" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
p
pet/pet/
map/mæp/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/