Trở về
Go up

Go up

(v)
Anh
gəʊ ʌp
Mỹ
goʊ ʌp
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Go up" theo giọng Anh
g
give/gɪv/
flag/flæg/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
p
pet/pet/
map/mæp/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Go up" theo giọng Mỹ
g
give/gɪv/
flag/flæg/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
p
pet/pet/
map/mæp/