Trở về
Mythological hero

Mythological hero

(n)
Anh
ˌmɪθəˈlɒʤɪkəl ˈhɪərəʊ
Mỹ
ˌmɪθəˈlɑʤɪkəl ˈhɪroʊ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mythological hero" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɪə
near/nɪə(r)/
here/hɪə(r)/
r
red/red/
try/traɪ/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mythological hero" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
r
red/red/
try/traɪ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/