Trở về
Circle

Circle

(n)
Anh
ˈsɜːkl
Mỹ
ˈsɜːrkl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Circle" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Circle" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/