Trở về
Creatures of habit

Creatures of habit

(n)
Anh
ˈkriːʧəz ɒv ˈhæbɪt
Mỹ
ˈkriʧərz ʌv ˈhæbət
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Creatures of habit" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Creatures of habit" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/