Trở về
Quantities

Quantities

(n)
Anh
ˈkwɒntɪtiz
Mỹ
ˈkwɑntətiz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Quantities" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Quantities" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/