Trở về
Combined

Combined

(v)
Anh
kəmˈbaɪnd
Mỹ
kəmˈbaɪnd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Combined" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
b
bad/bæd/
lab/læb/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Combined" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
b
bad/bæd/
lab/læb/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/