Trở về
Litter

Litter

(n)
Anh
ˈlɪtə(r)
Mỹ
ˈlɪtər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Litter" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Litter" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/