Trở về
Innovation

Innovation

(n)
Anh
ˌɪnəˈveɪʃn
Mỹ
ˌɪnəˈveɪʃn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innovation" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innovation" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/