Trở về
Shelf life

Shelf life

(n)
Anh
ʃɛlf laɪf
Mỹ
ʃɛlf laɪf
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Shelf life" theo giọng Anh
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
l
leg/leg/
love/lʌv/
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
f
find/faɪnd/
iff/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Shelf life" theo giọng Mỹ
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
l
leg/leg/
love/lʌv/
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
f
find/faɪnd/
iff/