Trở về
Low pressure

Low pressure

(n)
Anh
ləʊ ˈprɛʃə
Mỹ
loʊ ˈprɛʃər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Low pressure" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Low pressure" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/