Trở về
Insects

Insects

(n)
Anh
ˈɪnsɛkts
Mỹ
ˈɪnˌsɛkts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Insects" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Insects" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/