Trở về
Friendship

Friendship

(n)
Anh
ˈfrendʃɪp
Mỹ
ˈfrendʃɪp
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Friendship" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
p
pet/pet/
map/mæp/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Friendship" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
p
pet/pet/
map/mæp/