Trở về
Morning

Morning

(n)
Anh
ˈmɔːnɪŋ
Mỹ
ˈmɔːrnɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Morning" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Morning" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
r
red/red/
try/traɪ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/