Trở về
Hard courts

Hard courts

(n)
Anh
hɑːd kɔːts
Mỹ
hɑrd kɔrts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Hard courts" theo giọng Anh
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Hard courts" theo giọng Mỹ
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/