Trở về
Chocolate cake

Chocolate cake

(n)
Anh
ˈʧɒkəlɪt keɪk
Mỹ
ˈʧɔklət keɪk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Chocolate cake" theo giọng Anh
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Chocolate cake" theo giọng Mỹ
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
k
cat/kæt/
school/skuːl/