Trở về
Dimensions

Dimensions

(n)
Anh
dɪˈmɛnʃənz
Mỹ
dɪˈmɛnʃənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Dimensions" theo giọng Anh
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Dimensions" theo giọng Mỹ
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/