Trở về
Underwater

Underwater

(adj)
Anh
ˌʌndəˈwɔːtə(r)
Mỹ
ˌʌndərˈwɔːtər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Underwater" theo giọng Anh
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Underwater" theo giọng Mỹ
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/