Trở về
Freeze-thaw

Freeze-thaw

(n)
Anh
friːz-θɔː
Mỹ
friz-θɔ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Freeze-thaw" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Freeze-thaw" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/