Trở về
Flightless

Flightless

(adj)
Anh
ˈflaɪtləs
Mỹ
ˈflaɪtləs
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Flightless" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Flightless" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/